Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
Innym razem. Nie zawsze jest jakiś inny raz.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky

May 11 2019

0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viacotarsky cotarsky

February 25 2019

0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie vianutt nutt

February 13 2019

7484 e45e 500
Reposted frommalice malice
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viamalice malice

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viacotarsky cotarsky
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl