Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

7484 e45e 500
Reposted frommalice malice
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viamalice malice

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viacotarsky cotarsky
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky

February 03 2019

1980 5288
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl